Vaak gestelde vragen

Alle  FAQ’s met de Tag “NL” worden hier getoond

Wat is het ECI-UBI

Het European Citizens’ Initiative for an Unconditional Basic Income
Het Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen ( EBi-OBi)

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waarom een initiatief over basisinkomen?

Al decennia lang hebben onderzoekers, activisten en zelfs politici geprobeerd om het belang van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) aan te tonen. Hun inzet was niet altijd even geslaagd, alvast niet op politiek vlak. Maar dit wil niet zeggen dat het OBi idee zich niet verder verspreidt over de wereld, integendeel!
Vanuit deze observatie lanceren we het Europees Burgerinitiatief voor het OBi met de hoop alle Europese krachten te bundelen om:

 1. De EU commissie te vragen om de onderlinge samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen in hun onderzoek betrefeende het OBI en hun streven naar het verbeteren van hun respectievelijke sociale zekerheidssytemen.
 2. Op korte termijn piloot-studies (ART 156 TFEU) zoals onderzoek betreffende de verschillende OBi modellen (EP resolution 2010/2039(INI)§44) binnen de Eu te promoten.
 3. Op lange termijn is het de bedoeling om aan elke burger binnen de EU een OBi te bieden waarmee hij/zij kan voorzien in zijn basisbehoeften voor een leven in waardigheid zoals vooropgesteld in de Europese verdragen en om zijn/haar deelname aan het maatschappelijk en cultureel leven te versterken.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wie kan dit intiatief ondertekenen?

Volgens de officiële website van de EU commissie voor het Europees Burgerinitiatief kunnen:
Alle EU-burgers (onderdanen van een EU-land) die oud genoeg zijn om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement (16 jaar in Oostenrijk en 18 jaar in de overige EU-landen)  het initiatief ondertekenen.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waarom kunnen we niet meteen onze handtekening plaatsen?

Het electronisch online inzamelsysteem en het papieren inzamelsyteem worden voorzien door de EU commissie en moeten beiden voldoen aan zeer strikte voorwaarden. Hoe dan ook, het duurt een maand alvorens de EU commissie deze systemen vrijgeeft en zolang kunnen we dus nog geen steunbetuiging aanbrengen.
Om op de hoogte te blijven en te vernemen wanneer u uw steunbetuiging mag aanbrengen blijf ons volgen op Facebook en Twitter of schrijf u in voor onze nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen blijven houden en u verwittigen van zodra u uw steunbetuiging mag plaatsen.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wat is het Europees Burgerinitiatief?

Een Europees burgerinitiatief is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de EU wetgevingsbevoegdheid heeft. Een burgerinitiatief moet worden gesteund door minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal 7 van de 27 EU-landen. Voor elk van die 7 landen is ook een minimumaantal handtekeningenvereist.
Meer hierover op http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waar en hoe kunnen we onze steunbetuiging plaatsen?

Uw steunbetuiging kan online gebeuren via het elektronisch beveiligde systeem vermeld op deze website, maar kan ook op een papieren formulier gebeuren.
Deze formulieren kunnen hier gedownload worden.
Nogmaals roepen we u op om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen blijven houden.

Opgelet: een dubbele steunbetuiging – op papier en via het online systeem – wordt een ongeldige steunbetuiging. Dit is één van de EU vereisten.

 

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wie lanceerde dit initiatief?

Burgers uit 15 landen hebben dit initiatief opgestart;
Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Slovakije, Slovenië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk.
Volgens de voorwaarden opgelegd door de EU commissie mogen slechts 7 landen deel uitmaken van het officiële burgercomité.
Volgende burgers werden bij consensus aangeduid om deel uit te maken van dit officiële burgercomité:

 • Hoofdorganisator: Klaus Sambor (Oostenrijk)
 • Substituut: Ronald Blaschke (Dutisland)
 • Stanislasd Jourdan (Frankrijk)
 • Olympios Raptis (Griekenland)
 • Annie Miller (UK)
 • Sepp Kusstatscher (Italië)
 • Branco Gerlic (Slovenië))

Hier kunt u meer te weten komen over deze personen.

Maar het intiatief wordt ook ondersteund door nationale en lokale netwerken en door organisaties die het OBi promoten, ontdek ze op deze kaart.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Hoe werd dit initiatief voorbereid?

De eerder vermelde leden van het burgercomité kwamen regelmatig samen op verschillende plaatsen in Europa en tijdens een meeting in Wenen (2011) werd afgesproken om dit Europees Burgerinitiatief voor het OBi te lanceren.

Op uitnodiging van Europa parlementslid Gerald Häfner, kwamen 50 burgers uit de EU samen om een gemeenschappelijke EBi tekst uit te werken voor het OBi en deze tekst voor te leggen aan de EU commissie.
Dit burgercomité en haar afgevaardigden kwam opnieuw samen in Parijs (juli 2012) en lieten toen ook ‘de eerste poging’ tot dit initiatief registreren.
Dit voorstel werd door de EU Commissie geweigerd omdat dit “initiatief niet paste in de wettelijke omkadering” van de EU commissie.
Het burgercomité kwam daarop opnieuw samen in Ottobrunn( bij München-Duitsland om het eerste voorstel te herzien. Dit tweede voorstel werd gefinaliseerd in Firenze, opnieuw ter registratie voorgelegd en werd uiteindelijk op 14 januari 2013 aanvaard door de EU Commissie.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is geen vervanging van het sociale zekerheidssysteem maar is er een aanvulling op en verandert deze van een compenserende in een emanciperende vorm.

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.

 

 1. Universeel: in principe elke persoon, ongeacht de leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, enz. zal gerechtigd zijn om deze toelage te ontvangen. Dus vragen we een gegarandeerd en Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor heel Europa.
 2. Individueel: elke vrouw, elke man, elk kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en niet op basis van gezinssamenstelling of huishouden. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen staat los van feiten zoals huwelijkse staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden alsook van het inkomen of eigendomsbezit van andere leden van het huishouden of het gezin. Dit is de enige manier om privacy te garanderen en om controle te voorkomen over andere individuen. Op deze wijze krijgt elk individu de mogelijkheid zijn eigen beslissingen te nemen.
 3. Onvoorwaardelijk: we beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht dat aan geen enkele voorwaarde gebonden zal zijn, noch aan de verplichting om betaald werk aan te nemen, noch aan het betrokken zijn bij gemeenschapsdiensten of te functioneren volgens traditionele rolpatronen. Het staat eveneens los van beperkingen met betrekking tot inkomen, spaargelden of eigendomsbezit.
 4. Hoog genoeg: het bedrag moet het mogelijk maken om volgens een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen leven die overeenkomt met de sociale en culturele normen gangbaar in het land. Het moet materiële armoede voorkomen en de kans bieden om deel te nemen aan de gemeenschap. Dit betekent dat het netto-inkomen op zijn minst gelijk zou staan aan de armoedegrens bepaald volgens de Europese normen, wat gelijk staat aan 60 % van het zogenaamde nationaal gemiddelde netto equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid een laag inkomen heeft en daardoor het gemiddeld inkomen laag is zou een referentiekader (bv. een productenmand) moeten worden gehanteerd om het basisinkomen te bepalen zodat in principe een leven kan worden gegarandeerd als volwaardig lid van de samenleving.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waarom niet meteen de invoering van het OBi vragen?

Omdat dit door de huidige stand van zaken onmogelijk is. De lidstaten zijn zelf bevoegd voor hun sociale politiek en de EU heeft dus geen rechtsmacht om hierin zelf veranderingen aan te brengen.
De Unie en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten zoals vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekende Europees Sociaal Handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, ten doel de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de dialoog tussen werknemers en werkgevers, de ontwikkeling van de personeelsbeleid om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.

Te dien einde nemen de Unie en de lidstaten maatregelen waarin rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de nationale bepalingen, met name op het gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak het concurrentievermogen van de economie van de Unie te handhaven.
Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zowel zal voortvloeien uit de werking van de interne markt waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in de Verdragen bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
Daarom vragen wij aan de EU Commissie om al haar middelen in te zetten om te onderzoeken op welk wijze het OBi kan ingevoerd worden in de EU. Zal dit een sterker fiscale harmonisatie vereisen van de lidstaten? En wat in verband met arbeids- en sociale rechten? Hoe kan het Europees OBi  ingelast worden in de bestaande sociale zekerheid en welvaartsschema’s elk van de lidstaten? Hiervoor moet een hele reeks van mogelijkheden onderzocht worden.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

We weten dat het OBi haalbaar is. Waarom dus nog om studies vragen?

Dit initiatief gaat niet enkel over maakbare studies, maar wil vooral het OBi op de Europese agenda plaatsen.
Hoe relevant het OBi op dit ogenblik ook moge zijn voor de Europese Unie, nog geen enkele lidstaat heeft het Onvoorwaardelijk Basisinkomen ingevoerd.
Dus is het onmogelijk op dit ogenblik voor de EU om iets, wat nog niet bestaat, te harmonizeren of de onderlinge samenwerking hiervoor aan te moedigen.
Het hoofdoel van dit intiatief is dus in de eerste plaats aandacht te trekken voor het OBi zowel op Europees, nationaal als lokaal vlak.
We zijn ervan overtuigd dat alleen al de enorme uitdaging betreffende het inzamelen van meer dan 1 miljoen steunbetuigingen de burgers van elke lidstaat zal aanmoedigen om deel te nemen aan de campagnes en op hun beurt anderen ervan zullen  overtuigen dat het OBI in deze harde crisistijden één van de goede oplossingen is.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waarom niet het Avaaz petitie systeem gebruiken?

Omdat we ons moeten houden aan de EU richtlijnen betreffende het EBi en dus ook de door haar voorgestelde online en papieren inzamelingssystemen voor de steunbetuigingen moeten gebruiken.
Meer hierover: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Hoeveel steunbetuigingen hebben we nodig?

Het antwoord is dit: we hebben tegen 14 januari 2014, 1 miljoen steunbetuigingen nodig voor Europa. Dit is een quotum dat één enkel land niet kan halen. De steunbetuigingen van tenminste 7 landen zijn nodig, maar meer landen mogen deelnemen en hun steunbetuigingen worden bij de andere gevoegd. Elk land heeft wel een eigen opgelegd aantal steunbetuigingen.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wat gebeurt er wanneer we 1 miljoen steunbetuigingen hebben ingezameld?

De Commissie zal het initiatief zorgvuldig bestuderen. Binnen 3 maanden na ontvangst van het initiatief:

 • belegt de Commissie een vergadering met de organisatoren zodat zij hun burgerinitiatief kunnen toelichten,
 • krijgen de organisatoren de kans hun burgerinitiatief te presenteren op een openbare hoorzitting van het Europees Parlement,
 • zet de Commissie in een officieel antwoord uiteen of en hoe zij gevolg zal geven aan het burgerinitiatief en de redenen daarvoor.

Het antwoord, in de vorm van een mededeling, wordt officieel vastgesteld door het college van commissarissen en in alle officiële EU-talen gepubliceerd.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wat moet ik doen met de papieren steunbetuigngsformulieren nadat ik ze heb laten invullen?

Belangrijke vraag! In elk geval moet u ze goed bijhouden en ze daarna afgeven aan de vertegenwoordiger van het burgercomité in uw land. Deze zal ze dan na afloop van de inzamelactie indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in eigen land.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Wie is de vertegenwoordiger in mijn land?

Voor België :christinalambrecht

Christina Lambrecht (58)

Belgische. Gepensioneerd. Voormalig gids, vertaler, tolk. Talen Nederlands, Frans, Duits, Engels
Public Relations bij diverse bedrijven.
Levenservaring in Afrika, Duitsland, Verenigde Staten, Rusland, België
Twee dochters en vier kleinkinderen.
Aktief met het basisinkomen sinds 10 jaar
Sinds 2012, lid van het Belgische netwerk Basisinkomen
Sinds 2012, vertegenwoordiger voor Belgie bij het European Citizens’ Initiative, Europa’s eerste experiment met Grensoverschrijdende  Democratie.
contactadrss: http://basicincome.be/act-support/become-member/

[email protected]

 

Voor Nederland:

ad-planken-400-400Adriaan Planken (67) (tevens penninmeester van dit project)

Nederlander, antroposofisch georienteerd, voormalig gynaecoloog, getrouwd, 2 zonden. Samen met zijn vrouw 6 jaar in Duitsland gewoond. Sinds november 2011 voorzitter van de “Vereniging Basisinkomen” . Sinds juli 2012 lid van het European Citizens Initiative  on UBI.

[email protected]

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Hoe kan ik zelf bijdragen tot het inzamelen van de nodige steunbetuigingen?

Om zo vlug mogelijk van start te kunnen gaan, zal de inzamelcampagne vooral nationaal gevoerd worden. Schrijf u daarom nu al in bij lokale en nationale organisaties die u op de hoogte kunnen houden van het verloop van dit initiatief en u ook kunnen uitleggen hoe u zelf kan bijdragen tot het inzamelen van de steunbetuigingen.

Intussen kan u al aan de slag: maak de mensen in uw directe omgeving (familie, vrienden…) warm voor dit initiatief!

Hoe dan ook, wilt u echt bijdragen dan laat u ons dit hier weten, maar u kan zelf ook de papieren steunbetuigingsformulieren downloaden van zodra het voorstel van dit initiatief vertaald is in de talen van de deelnemende lidstaten en de vertalingen aanvaard zijn door de commissie. U kunt ook wachten tot het online inzamelsysteem gecertificeerd is door de commissie, zodat u online kunt ondertekenen.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Hoe hoog moet het bedrag van een onvoorwaardelijk basisinkomen zijn volgens het initiatief?

Omwille van de redenen die we hierboven hebben vermeld, is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het OBi “een netto bedrag moet zijn van ten minste de Europese armoedegrens, dat is 60% van het gemiddelde van de zogenaamde mediane inkomen (netto equivalent inkomen)”,

Toch moet dit meer gezien worden als een richtlijn en niet als een vereiste. In feite zou ons initiatief alleen vragen de Europese Commissie om de zaak voor een ontwerp van de OBiI maken – onderbouwd met betrouwbare studies die zich richten op dit project onderzoeken beter – tot de Europese Unie te formuleren.

Met andere woorden, de kwestie van het bedrag van de OBi, staat open voor een democratisch debat – net  zoals het idee van het OBi zelf .

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waarom hebben we een basisinkomen nodig in Europa?

Moet nog vertaald

We see today overwhelming evidence that the economic and social policies of the EU countries have a devastating impact on the lives of many Europeans.

Rather than producing favourable conditions for the life of each individual, they often lead to a situation in which people have very little control over their own lives.

In spite of the various solutions, measures and means put forth on national and European levels by successive governments to improve the conditions of life and work of their populations, a growing number of people are confronted with an everyday life of financial restrictions and a fading hope of seeing personal and professional efforts recognized.

With the objective of implementing an Unconditional Basic Income for each individual, our European Citizens’ Initiative sets an emancipatory process in motion allowing everyone the opportunity of participation in working towards the common goals as stated in the Constitution and the Declaration of Human Rights.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Kan ik meehelpen om het nationale Basisinkomen te ondersteunen

moet nog vertaald

Absolutely, you should also support a national Basic Income, like in Finland where they have launched a Citizens’ Initiative.

Indeed, the EU cannot implement UBI because of the Treaties, so it has to start in every country then the Commission would have to help them to cooperate and to harmonize their Basic Income with each others.

You can find a map on this page http://basicincome2013.eu/ubi/European-map-of-basic-income-groups/ with every organization or network that promotes or is linked to the UBI in every European country.

Also, the ECI relies on the mobilization of these local and national groups to promote it, raise awareness and collect signatures.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Waarom moeten we zoveel privégegevens invullen?

Wij hebben geen standaard petitie (zoals je normaal op petities.nl,Avaaz or change.org vindt). In de plaats daarvan gebruiken we een officieel proces voor het european citizens’ initiative (ECI), waar de Europese commissie verplicht is ons verzoek te honoreren. Met andere woorden, ons initiatief is een manier om iets te zeggen te hebben over EU beleid en politiek.

Eigenlijk is je ondersteuning een soort elektronische stem die je uitbrengt en daarom moeten we voldoen aan hele strenge regels — in sommige landen is het zelfs verplicht je BSN of paspoortnummer in te vullen — waarbij we persoonlijke gegevens moeten vragen. Dit maakt het mogelijk dat de nationale ministeries de gegevens kunnen nakijken op geldigheid. Tevens wordt gekeken of er dubbele ondertekeningen bij zitten zodat op die manier de geloofwaardigheid van de ondertekeningen wordt gewaarborgt. Na de controle door het betreffende nationale ministerie ( in Nederland Binnenlandse Zaken) worden de ondertekeningen aan het de Europese Commissie aangeboden.

Uw privacy gaat ons zeer aan het hart.

Alle informatie die door je ondertekening wordt ontvangen, word gecodeerd en versleuteld opgeslagen in een database die  op een server staat van de EU in Luxemburg.  Deze server wordt gratis voor Burgerinitiatieven ter beschikking gesteld. Slechts enkele personen — op straffe van boete of gevangenisstraf bij misbruik — hebben de ontsleutelingscodes die nodig zijn voor de decodering van de gegevens uit de database. De gegevens worden na het eind van de periode van het initiatief pas ontsleuteld en ter beschikking gesteld aan de nationale autoriteiten voor controle. De gegevens kunnen niet door derden worden gebruikt en worden een maand na afloop van het initiatief gewist en vernietigd.

Bedankt voor je vertrouwen.

Dit bericht is ook beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Bulgaars, Tsjechisch, Fins, Grieks, Hongaars, Luxemburgs, Pools, Portugees, Portugal, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Bewerken
Random Frequently Asked Question in random language
Que se passe-t-il si on atteint le million de signatures?
Dans les trois mois suivant le dépôt d'une Initiative Citoyenne ayant reçu le nombre requis…

See the entire answer

Sign Initiative!