European Citizens' Initiative for an Unconditional Basic Income
Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Een Basisinkomen is een Mensenrecht
Vote Here!  
 
Home Initiative Who we are Statistics Press Center Contact
 
Doe mee
 
 
 
  Please sign our new petition
 
bij Avaaz
  The collection of signatures for the ECI closed 2014-01-14 at 23:59:59.
Over 285.000 EU citizens have signed this Initiative and we would like to thank you for your support!
This has been an amazing experience for us and hundreds of basic income activists all over Europe involved in making this happen!
You can find the full statement to the press on the closing of this ECI here: http://basicincome2013.eu/en/press-15012014.htm
 

Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

 
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is geen vervanging van het sociale zekerheidssysteem maar is er een aanvulling op en verandert deze van een compenserende in een emanciperende vorm.

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.
Lees verder
 
 
 
 
 
Wat is ons Doel?

De Europese Commissie registreerde op 14 januari 2013 het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EBi-OBi).

Ons streven is om voor 14 januari 2014 1.000.000 steunbetuigingen of handtekeningen te halen. Daarvan moeten er tenminste 7 landen het aantal vereiste steunbetuigingen halen.

Zodra de organisatoren van dit burgerinitiatief meer dan één miljoen steunbetuigingen hebben verzameld, is de Europese Commissie verplicht dit initiatief grondig te bestuderen en een hoorzitting te organiseren in het Europees Parlement.
 
 
  Volledige tekst EBi-OBi

Europees Burgerinitiatief inzake het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Titel
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen – óp naar een emanciperende sociale zekerheid in Europa

Onderwerp
Verzoek aan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.

Doelen
Op langere termijn: erkennen en garanderen dat ieder individu in de EU het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien door de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zodat hij of zij als volwaardig burger aan de samenleving kan deelnemen, zoals dit is vastgelegd in de Europese verdragen.
Op korte termijn: het stimuleren van initiatieven zoals “Pilotstudies” (Art 156 TFEU) en het onderzoeken van verschillende modellen voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EP resolutie 2010/2039(INI) §44) door de EU.

Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen
TEU Art. 2 en 3 ; TFEU Art. 5 en 156; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Charter of Fundamental Rights) Art. 1, 2, 5, 6, 15, 21, 34


Download volledige tekst:
Full Annex ECI unconditionnal-basic-income

 
 
Vaak gestelde vragen
 
Arrow   Wat is het ECI-UBI
  European Citizens’ Initiative for an Unconditional Basic Income (ECI-UBI)
Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen ( EBi-OBi)
 
Arrow   Waarom een initiatief over basisinkomen?
  Al decennia lang hebben onderzoekers, activisten en zelfs politici geprobeerd om het belang van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) aan te tonen. Hun inzet was niet altijd even geslaagd, alvast niet op politiek vlak. Maar dit wil niet zeggen dat het OBi idee zich niet verder verspreidt over de wereld, integendeel!
Vanuit deze observatie lanceren wij het Europees Burgerinitiatief voor het OBi met de hoop alle Europese krachten te bundelen om:

• De EU commissie te vragen om de onderlinge samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen in hun onderzoek betreffende het OBI en hun streven naar het verbeteren van hun respectievelijke sociale zekerheidssytemen.

• Op korte termijn piloot-studies (ART 156 TFEU) zoals onderzoek betreffende de verschillende OBi modellen (EP resolution 2010/2039(INI)§44) binnen de EU te promoten.

• Op lange termijn is het de bedoeling om aan elke burger binnen de EU een OBi te bieden waarmee hij/zij kan voorzien in zijn basisbehoeften voor een leven in waardigheid, zoals vooropgesteld in de Europese verdragen en om zijn/haar deelname aan het maatschappelijk en cultureel leven te versterken.
 
 
 
Arrow   Wie kan dit intiatief ondertekenen?
  Volgens de officiële website van de EU commissie voor het Europees Burgerinitiatief kunnen:
Alle EU-burgers (onderdanen van een EU-land) die oud genoeg zijn om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement (16 jaar in Oostenrijk en 18 jaar in de overige EU-landen) het initiatief ondertekenen.
 
Arrow   Wat is het Europees Burgerinitiatief?
 
  Een Europees burgerinitiatief is een oproep aan de Europese Commissie om een wetsvoorstel in te dienen voor een onderwerp waarvoor de EU wetgevingsbevoegdheid heeft. Een burgerinitiatief moet worden gesteund door minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal 7 van de 27 EU-landen. Voor elk van die 7 landen is ook een minimum aantal handtekeningen vereist.
Meer hierover: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
 
Arrow   Waar en hoe kunnen we onze steunbetuiging plaatsen?
 
  Uw steunbetuiging kan online gebeuren via het elektronisch beveiligde systeem vermeld op deze website, maar kan ook op een papieren formulier gebeuren.
Deze formulieren kunnen hier gedownload worden.
Nogmaals roepen we u op om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen blijven houden.

Opgelet: een dubbele steunbetuiging – op papier en via het online systeem – wordt een ongeldige steunbetuiging. Dit is één van de EU vereisten.

Online tekenen: https://secure.avaaz.org/en/petition/our_chance_to_end_poverty/
of de snelle links: sign.basicincome2013.eu en sign.basicincomeinitiative.eu
Papieren formulier: http://basicincome2013.eu/ubi/eci-statements-of-support-form#nl
 
Arrow   Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?
 
  Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) is geen vervanging van het sociale zekerheidssysteem maar is er een aanvulling op en verandert deze van een compenserende in een emanciperende vorm.

Het emanciperend Onvoorwaardelijk Basisinkomen is gedefinieerd door de volgende 4 criteria: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de maatschappij te kunnen verzekeren.

Universeel: in principe elke persoon, ongeacht de leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep, enz. zal gerechtigd zijn om deze toelage te ontvangen. Dus vragen we een gegarandeerd en Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor heel Europa.

Individueel: elke vrouw, elke man, elk kind heeft recht op een basisinkomen op individuele basis en niet op basis van gezinssamenstelling of huishouden. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen staat los van feiten zoals huwelijkse staat, samenwoning of de samenstelling van het huishouden alsook van het inkomen of eigendomsbezit van andere leden van het huishouden of het gezin. Dit is de enige manier om privacy te garanderen en om controle te voorkomen over andere individuen. Op deze wijze krijgt elk individu de mogelijkheid zijn eigen beslissingen te nemen.

Onvoorwaardelijk: we beschouwen het basisinkomen als een mensenrecht dat aan geen enkele voorwaarde gebonden zal zijn, noch aan de verplichting om betaald werk aan te nemen, noch aan het betrokken zijn bij gemeenschapsdiensten of te functioneren volgens traditionele rolpatronen. Het staat eveneens los van beperkingen met betrekking tot inkomen, spaargelden of eigendomsbezit.

Hoog genoeg: het bedrag moet het mogelijk maken om volgens een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen leven, die overeenkomt met de sociale en culturele normen gangbaar in het land. Het moet materiële armoede voorkomen en de kans bieden om deel te nemen aan de gemeenschap. Dit betekent dat het netto-inkomen op zijn minst gelijk zou staan aan de armoedegrens bepaald volgens de Europese normen, wat gelijk staat aan 60 % van het zogenaamde nationaal gemiddelde netto equivalent inkomen. Vooral in landen waar de meerderheid een laag inkomen heeft en daardoor het gemiddeld inkomen laag is zou een referentiekader (bv. een productenmand) moeten worden gehanteerd om het basisinkomen te bepalen zodat in principe een leven kan worden gegarandeerd als volwaardig lid van de samenleving.
 
Arrow   Waarom hebben we een basisinkomen nodig in Europa?
 
  We zien vandaag overweldigend bewijs dat het economisch en sociaal beleid van de EU-landen een verwoestende invloed hebben op het leven van veel Europeanen.

In plaats van het produceren van gunstige voorwaarden voor het leven van elk individu, leiden ze vaak tot een situatie waarin mensen zeer weinig controle hebben over hun eigen leven.

Ondanks de verschillende oplossingen, maatregelen en middelen, die naar voren worden gebracht op nationaal en Europees niveau door opeenvolgende regeringen om de omstandigheden van het leven en werk van hun bevolking te verbeteren, worden een groeiend aantal mensen geconfronteerd met een alledaags leven van financiële beperkingen en een vervagende hoop op het verkrijgen van erkenning voor hun persoonlijke en professionele inspanningen.

Met het oog op tenuitvoerlegging van een onvoorwaardelijke basisinkomen voor elk individu, stelt ons Europese burgerinitiatief een emancipatorisch proces op gang waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt van deelname aan het werken in de richting van de gemeenschappelijke doelstellingen, zoals vermeld in de grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens.
 
Arrow   We weten dat het OBi haalbaar is. Waarom dus nog om studies vragen?
 
  Dit initiatief gaat niet enkel over maakbare studies, maar wil vooral het OBi op de Europese agenda plaatsen.

Hoe relevant het OBi op dit ogenblik ook moge zijn voor de Europese Unie, nog geen enkele lidstaat heeft het Onvoorwaardelijk Basisinkomen ingevoerd.
Dus is het onmogelijk op dit ogenblik voor de EU om iets, wat nog niet bestaat, te harmonizeren of de onderlinge samenwerking hiervoor aan te moedigen.
Het hoofdoel van dit intiatief is dus in de eerste plaats om aandacht te vragen voor het OBi zowel op Europees, nationaal als lokaal vlak.

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen al de enorme uitdaging betreffende het inzamelen van meer dan 1 miljoen steunbetuigingen de burgers van elke lidstaat zal aanmoedigen om deel te nemen aan de campagnes en op hun beurt anderen ervan zullen overtuigen dat het OBI in deze harde crisistijden één van de goede oplossingen is.
 
Arrow   Waarom niet meteen de invoering van het OBi vragen?
 
  Omdat dit door de huidige stand van zaken onmogelijk is. De lidstaten zijn zelf bevoegd voor hun sociale politiek en de EU heeft dus geen rechtsmacht om hierin zelf veranderingen aan te brengen.

De Unie en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten, zoals vastgelegd in het op 18 oktober 1961 te Turijn ondertekende Europees Sociaal Handvest en in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989, ten doel de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming, de dialoog tussen werknemers en werkgevers, de ontwikkeling van personeelsbeleid om een duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting.

Te dien einde nemen de Unie en de lidstaten maatregelen waarin rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de nationale bepalingen, met name op het gebied van contractuele betrekkingen, alsmede met de noodzaak het concurrentievermogen van de economie van de Unie te handhaven.
Zij zijn van mening dat een dergelijke ontwikkeling zowel zal voortvloeien uit de werking van de interne markt waardoor de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd, als uit de in de Verdragen bepaalde procedures en het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
Daarom vragen wij aan de EU Commissie om al haar middelen in te zetten om te onderzoeken op welk wijze het OBi kan ingevoerd worden in de EU. Zal dit een sterker fiscale harmonisatie vereisen van de lidstaten? En wat in verband met arbeids- en sociale rechten? Hoe kan het Europees OBi ingelast worden in de bestaande sociale zekerheid en welvaartsschema’s elk van de lidstaten? Hiervoor moet een hele reeks van mogelijkheden onderzocht worden.
 
Arrow   Hoeveel steunbetuigingen hebben we nodig?
 
  Voor 14 januari 2014 hebben wij 1 miljoen steunbetuigingen nodig voor Europa. De steunbetuigingen van tenminste 7 landen zijn nodig, maar meer landen mogen deelnemen, hun steunbetuigingen worden bij de andere gevoegd. Elk land heeft wel een eigen opgelegd aantal steunbetuigingen.
 
 
 
Arrow   Wat gebeurt er wanneer we 1 miljoen steunbetuigingen hebben ingezameld?
 
  De Commissie zal het initiatief zorgvuldig bestuderen.
Binnen 3 maanden na ontvangst van het initiatief:

belegt de Commissie een vergadering met de organisatoren zodat zij hun burgerinitiatief kunnen toelichten,
krijgen de organisatoren de kans hun burgerinitiatief te presenteren op een openbare hoorzitting van het Europees Parlement,
zet de Commissie in een officieel antwoord uiteen of en hoe zij gevolg zal geven aan het burgerinitiatief en de redenen daarvoor.

Het antwoord, in de vorm van een mededeling, wordt officieel vastgesteld door het college van commissarissen en in alle officiële EU-talen gepubliceerd.
 
Arrow   Wat moet ik doen met de papieren steunbetuigingsformulieren nadat ik ze heb laten invullen?
 
  Belangrijke vraag! In elk geval moet u ze goed bijhouden en ze daarna afgeven aan de vertegenwoordiger van het burgercomité in uw land. Deze zal ze dan na afloop van de inzamelactie indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in eigen land.
 
Arrow   Hoe hoog moet het bedrag van een onvoorwaardelijk basisinkomen zijn volgens het initiatief?
 
  Omwille van de redenen die we hierboven hebben vermeld, is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het OBi "een netto bedrag moet zijn van ten minste de Europese armoedegrens, dat is 60% van het gemiddelde van de zogenaamde mediane inkomen (netto equivalent inkomen)".

Toch moet dit meer gezien worden als een richtlijn en niet als een vereiste. In feite zou ons initiatief alleen de Europese Commissie vragen om een ontwerp van de OBi te maken – onderbouwd met betrouwbare studies, die zich richten op dit project – en deze aan de Europese Unie te formuleren.

Met andere woorden, de kwestie van het bedrag van de OBi, staat open voor een democratisch debat – net zoals het idee van het OBi zelf.
 
Arrow   Hoe kan ik zelf bijdragen tot het inzamelen van de nodige steunbetuigingen?
 
  Om zo vlug mogelijk van start te kunnen gaan, zal de inzamelcampagne vooral nationaal gevoerd worden. Schrijf u daarom nu al in bij lokale en nationale organisaties die u op de hoogte kunnen houden van het verloop van dit initiatief en u ook kunnen uitleggen hoe u zelf kan bijdragen tot het inzamelen van de steunbetuigingen.

Intussen kunt u al aan de slag: maak de mensen in uw directe omgeving (familie, vrienden) warm voor dit initiatief!

Hoe dan ook, wilt u echt bijdragen laat ons dit weten, maar u kunt zelf ook de papieren steunbetuigingsformulieren downloaden zodra het voorstel van dit initiatief vertaald is in de talen van de deelnemende lidstaten en de vertalingen aanvaard zijn door de commissie. U kunt ook wachten tot het online inzamelsysteem gecertificeerd is door de commissie, zodat u online kunt ondertekenen.
 
Arrow   Waarom moeten we zoveel privégegevens invullen?
 
  Wij hebben geen standaard petitie (zoals je op petities.nl, Avaaz of change.org vindt). In plaats daarvan gebruiken wij een officieel proces voor het European Citizens’ Initiative (ECI), waar de Europese commissie verplicht is ons verzoek te honoreren. Met andere woorden, ons initiatief is een manier om iets te zeggen te hebben over EU beleid en politiek.

Eigenlijk is je ondersteuning een soort elektronische stem, die je uitbrengt, en daarom moeten we voldoen aan hele strenge regels — in sommige landen is het zelfs verplicht je BSN of paspoortnummer in te vullen — waarbij we persoonlijke gegevens moeten vragen. Dit maakt het mogelijk dat de nationale ministeries de gegevens kunnen nakijken op geldigheid. Tevens wordt gekeken of er dubbele ondertekeningen bij zitten zodat op die manier de geloofwaardigheid van de ondertekeningen wordt gewaarborgd. Na de controle door het betreffende nationale ministerie (in Nederland door Binnenlandse Zaken) worden de ondertekeningen aan de Europese Commissie aangeboden.

Uw privacy gaat ons zeer aan het hart.

Alle informatie, die door je ondertekening wordt ontvangen, wordt gecodeerd en versleuteld opgeslagen in een database, die op een server staat van de EU in Luxemburg. Deze server wordt gratis voor Burgerinitiatieven ter beschikking gesteld. Slechts enkele personen — op straffe van boete of gevangenisstraf bij misbruik — hebben de ontsleutelingscodes die nodig zijn voor de decodering van de gegevens uit de database. De gegevens worden na het eind van de periode van het initiatief pas ontsleuteld en ter beschikking gesteld aan de nationale autoriteiten voor controle. De gegevens kunnen niet door derden worden gebruikt en worden een maand na afloop van het initiatief gewist en vernietigd.

Bedankt voor je vertrouwen.
 
Arrow   Wie is de vertegenwoordiger in mijn land?
 
  Voor Nederland:
 
  Adriaan Planken (67)
tevens penningmeester van dit project

Antroposofisch georienteerd, voormalig gynaecoloog, getrouwd, 2 zonen. Samen met zijn vrouw 6 jaar in Duitsland gewoond. Sinds november 2011 voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. Sinds juli 2012 lid van het European Citizens' Initiative on UBI.

Contact: info@basisinkomen.nl
   
 
  Voor Belgie:
 
  Christina Lambrecht (58)

Gepensioneerd. Voormalig gids, vertaler, tolk. Talen Nederlands, Frans, Duits, Engels.
Public Relations bij diverse bedrijven.
Levenservaring in Afrika, Duitsland, Verenigde Staten, Rusland, België.
Twee dochters en vier kleinkinderen.
Aktief met het basisinkomen sinds 10 jaar.
Sinds 2012, lid van het Belgische netwerk Basisinkomen.
Sinds 2012, vertegenwoordiger voor Belgie bij het European Citizens’ Initiative, Europa’s eerste experiment met Grensoverschrijdende Democratie.

Contact: info@basicincome.be
http://basicincome.be/act-support/become-member/
 
 
Days left
 
Arrow Signatures needed: 1.000.000
Arrow Deadline: 14/01/2014
Arrow Info at EU website
Arrow Sign online at EU AVAAZ website
Arrow Sign on paper
 
Waarom moeten we zoveel privégegevens invullen?
Lees verder
 
 
Select language
English
Dansk
Nederlands
Français
Eetsi
Deutsch
Italiano
Español
Bulgarian
Čeština
Suomi
Ελληνικα
Magyar
Lëtzebuergesch
Polski
Português
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
 
Note: We are in a process of translating the new website. Meanwhile you can visit the old site here to find the other languages. Thank you for your understanding.
 
 
Mobile QR code